Over Gegalvaniseerde tackernagels

57 De verharding bestaat uit een aangepaste steenslagverharding, dikte circa 15 cm, of uit een houten beplanking, genageld op steunbalken. Het pad kan zijn minstens 0,80 m breed. Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op idee ofwel te peilen in overleg met het Bestuur. Voor het einde betreffende de werken wordt de wegverharding verwijderd en het gebied in bestaan oorspronkelijke conditie hersteld toegangswegen voorlopige verharding voor zware lasten PM Een voorlopige wegverharding laat alle werfverkeer van en naar de bouwplaats toe. Deze wegverharding staat tevens ter beschikking van overige aannemers, die ons gelijktijdige opdracht op een bouwplaats vervullen. Meting aard aangaande een overeenkomst: Pro Memorie (PM) Dit type verharding en de laagdikte bestaan aangepast aan een te verwachten belasting (vrachtwagens) en de aard van een ondergrond. De verharding is waterdoorlatend. Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op plan of te peilen in overleg met dit Bestuur. Bij dit eindpunt van de werken is de wegverharding verwijderd en het terrein in bestaan oorspronkelijke situatie hersteld voorlopige omheining doorgaans De aannemer dien ervoor zorgen dat het betreden aangaande de bouwplaats via derden is verhinderd. Meting aard over de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle onkosten bestaan ten laste met de aanneming. De nodige borden, signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. geraken hierbij inbegrepen. Waar een bouwplaats grenst met publiek terrein plaatst de aannemer een voorlopige omheining en de nodige signalisatie, welke afdoend doeltreffend is teneinde onbevoegde personen te weren en de bescherming betreffende dit verkeer te waarborgen.

Op de contactoppervlakte tussen gootsteen en werkblad is eerst een verdelingspasta aangebracht, waterdicht aan te werken d.m.v. voorgevormde elastische profielen en/ofwel betreffende neutrale, ook niet- zuurhoudende sanitaire siliconen, kleurloos ofwel te kiezen via een ontwerper. Een zaagsneden over een uitsparing in het werkblad geraken behandeld betreffende ons aparte beschermlaag tegen gebeurlijke vochtinfiltraties. Inzet In de keukens, volgens organiseren en meetstaat. Portiersgebouw containerpark Boom 188

81 Al die buizen en hulpstukken bestaan onderling verenigbaar. Al die hulpstukken bestaan voorzien in dit scala betreffende de fabrikant. De diameters aangaande de buizen stemmen overeen betreffende de aanduidingen op een rioleringsplannen en/ofwel worden afgestemd op de te verwachten maximum debieten. Elke richtingsverandering worden uitgevoerd betreffende aparte bochtstukken. De aftakkingen betreffende verticale en horizontale leidingen geraken uitgevoerd onder hoeken over maximaal 45. Indien een hoek tussen twee op elkander aan te sluiten leidingen meer bedraagt vervolgens 45 zal de verbinding plaatsvinden door twee opeenvolgende bochtstukken elk betreffende ons hoek kleiner vervolgens 45. MONTAGE - VERBINDINGEN - AANSLUITINGEN Dit montagewerk en de verbindingen geraken uitgevoerd door daartoe opgeleide en bekwame vaklui. Daar wordt zoveel geoorloofd behandeling geschapen over rechte buizen uit één stuk. De plaatsing van buizen betreffende vaste ofwel losse moffen begint stroomafwaarts, met het mofeind stroomopwaarts gericht. Buizen worden haaks gezaagd, betreffende bramen ontdaan en desgewenst afgeschuind. Vanwege het samenvoegen aangaande de buizen worden de mof en het spie-eind zorgvuldig gereinigd en aaneengehecht overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Alle beschadigde buizen worden vervangen. De aannemer verwezenlijkt al die aansluitingen op leidingen, apparaten en putten. Een uiteinden betreffende de afleiders, overlopen van putten enz. worden nauwgezet betreffende een afvoer aaneengehecht en daar waar nodig waterdicht uitgewerkt. Ingeval aangaande waterdruk worden de dichtingwerken uitgevoerd overeenkomstig ons juiste bestuur ter goedkeuring wegens te leggen detailtekening. In het gebouw worden een buizen tot in dit vlak met een onderste vloeren ofwel kelderwanden gebracht waar ze eindigen betreffende een mof. Tijdens de werken worden een moffen afgedekt met een beschermkap. Behalve dit gebouw worden op analoge handelwijze een voorlopig openstaande buizen afgedekt zodat daar nauwelijks vuilresten, grond e.d. in kunnen terechtkomen. Buizen, verticaal geplaatst ofwel opgehangen, worden standaard voorzien over aangepaste bevestigingsmaterialen. Een voorschriften aangaande een fabrikant worden strikt nageleefd. De bevestigingswijze zal afdoend sterk zijn om dit gewicht betreffende een gevulde horizontale leidingen te dragen.

Dit glazuur weerstaat met chemicaliën beschreven in een Norm NF D (02/2012). Een closetpot heeft ons strakke vormgeving welke nauwelijks uitsteeksel mag vertonen. De breedte betreffende een rugwand bedraagt 285cm.Zij zijn voorzien buiten spoelrand en volledig geglazuurd hetgeen dit reinigen vergemakkelijkt. Dit water loopt door 2 zijdelingse open kanalen en 3 centraal spoelgat. Een closet kan zijn vervaardigd teneinde te mogen spoelen aan 4/twee & 6/3 liter (Classificatie twee). De closet is bestemd voor filmmontage op ons standaard inbouwsysteem. Het volkomen gaat een hinder over miniem 400kg verdragen zonder los te aankomen ofwel blijvende vervorming te vertonen. Voor ons montagehoogte van de bouten op 320mm over een afgewerkte vloer bedraagt een zithoogte buiten zitting 400mm en kan zijn de afstand tussen de onderkant aangaande het wand-wc en de afgewerkte vloer 60mm. Dit wc wordt voorzien van ons aangepaste zitting in duroplast met soft close functie. De zitting sluit naadloos met voor dit vormgeving over de closetpot. Voldoet aan een normen EN 997, DIN / en EN 33 Portiersgebouw containerpark Boom 183

Daar mogen geen materialen of afval op de openbare weg worden gestapeld en dit verkeer mag ook niet onnodig worden belemmerd. De geldende politionele verordeningen hierover behoren te opgevolgd geraken. Bij eventuele beschadiging zal de aannemer op zijn kosten een bestaande uitvoering kompleet fiksen, voor een voorlopige oplevering. Bijkomende herstellingswerken welke na een oplevering nodig zouden zijn, zullen door de opdrachtgever op de aannemer worden verhaald toegangswegen doorgaans De aannemer zorgt een vlotte, betrouwbare en betrouwbare ontsluiting van de werf. Al die onkosten voor eventuele hieraan aaneengehecht grond- en andere werken zijn integraal ten laste van de aanneming. De aannemer wordt voor bestaan inschrijving verondersteld de aard en de situatie betreffende het gebied te kennen en zichzelf compleet rekenschap te hebben bepaald over de moeilijkheden die deze in het opzicht zou kunnen ondervinden. Deze kan hierover geen oorzaken inroepen om vertragingen of meerkosten te rechtvaardigen. Een werken geraken gelijktijdig met de infrastructuurwerken van dit recyclagepark uitgevoerd. Een aannemers spreken onderling af die maatregelen daar aangetaste dienen te worden teneinde een werf bereikbaar te behouden toegangswegen voorlopige verharding voor voetgangers PM De voorlopige wegverharding dien toelaten een bouwkeet betrouwbaar en droogvoets te bereiken. Meting aard over een overeenkomst: Pro Memorie (PM) Portiersgebouw containerpark Boom 56

Wederaanvulling sleuven: netto volume, waarbij breedte = breedte van de funderingszool - breedte ondergronds metselwerk hoogte = peil na afgraven met een teelaarde peil bovenkant funderingszool Wederaanvulling rond kelderwanden, liftputwanden, : netto volume, waarbij lengte en breedte = 0,50 m behalve een wanden, buiten rekening te behouden betreffende taluds. hoogte = peil onderkant vloerplaat boven kelder, liftput, - aanzetpeil kelder, liftput, Ophogingen tussen funderingen: dit volume is begrensd via een binnenomtrek met een omringende wanden. aard betreffende een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Een vloer bestemd wegens de wederaanvullingen is via een aannemer geleverd conform het bodemdecreet (Vlarebo Hoofdstuk XIII) en beantwoordt aan index III-5.4 (gezonde grondsoorten) of III-6 (bouwzand) aangaande dit SB 250. Specificaties Grondsoort: Zand overeenkomstig typebestek 250 Een aangevoerde vloer dien in horizontale lagen aangebracht geraken in overeenstemming met een nivelleringsplan. De lagen geraken aangewaterd. Iedere laag moet afzonderlijk geraken verdicht waarbij een oorspronkelijke dikte betreffende elke laag ook niet verdere mag bedragen dan 30 cm. Inzet Het betreft de aanvullingen tussen de betonplaat in dit bouwblok, dikte 20cm. Portiersgebouw containerpark Boom 70

124 plaatsing langzaam op en sluiten een voeg slagregendicht af. De breedte van een dichtingband bedraagt minimaal 15 mm. Afdichtingskitten: Beschikken over ons technische goedkeuring ATG ofwel gelijkwaardig (aanbevolen klasse F15 of F20 LM overeenkomstig STS 56.4). een kleur betreffende een kit is vriendelijk aan een kleur met het schrijnwerk en/of dit metselwerk (anthraciet). De kitvoegen behoren te zuiver en rechtlijnig aansluiten op dit schrijnwerk en gevelparement. De mechanische verankering en bijhorende luchtdichte aansluiting met een binnenzijde betreffende een ruwbouw, spouwisolatie en binnenafwerking wordt gerealiseerd op voorstel en verantwoordelijkheid aangaande een aannemer en ter goedkeuring vanwege te leggen met de ontwerper. Een ruimte tussen het schrijnwerk, spouwisolatie en een binnenzijde over een ruwbouw wordt opgespoten betreffende een laagexpansief, vochtuithardend, elastisch duurzaam PU-schuim. Inzet Zie buitenschrijnwerk - borderel buitenschrijnwerk borderel Meestal Bijgevoegd overzicht betreffende alle voorkomende schrijnwerkelementen vormt integraal deel uit van het bestek. Per raamelement geraken afmetingen, profieltype, beglazingstype, type hang- en sluitwerk, eventuele ventilatieroosters en/of vulementen, toebehoren, opgegeven. Tevens geraken een montagemethode overeenkomstig rubriek en eventuele verschillende prestaties opgegeven profielsystemen - meestal Algemeen Een opbouw met de schrijnwerkgehelen per profieltype wordt verduidelijkt via de regelen en/ofwel detailstudies ofwel eerst ter goedkeuring voorgelegd met een ontwerper. Het schrijnwerk is zo opgevat en gemonteerd dat een volle delen, de doorzichtige ofwel doorschijnende delen, een vaste segmenten en de opengaande delen, een borstweringen, het hang- en sluitwerk en de verschillende aansluitingen in het doorgaans eenvoudig te vervangen zijn buiten het belendende elementen hiertoe behoren te geraken gedemonteerd. Een maximale raamafmetingen ieder profieltype, het voorziene beslag en dit reeks sluitpunten beantwoorden met een richtlijnen aangaande een profielleverancier en een systeemgever van het hang- en sluitwerk, in overeenstemming met een gestelde prestaties aan het schrijnwerk volgens artikel Een voorgeschreven bouwdiepte betreffende een aanmeldingen gaat waar cruciaal worden verhoogd ofwel voorzien van bijkomend opgestelde steunprofielen, in functie aangaande de aan te hebben winddruk en dit traagheidsmoment betreffende een aanmeldingen.

113 dakdoorbrekingen, bewegingsvoegen overeenkomstig de bepalingen betreffende TV 244, alsook de randafwerking (en/ofwel herstelling) t.a.v. aangrenzende constructies. Een stroken moeten zoveel geoorloofd uit één stuk, here regelmatig en spanningsvrij, uitgerold en bevestigd geraken. Een schikking over langs- en dwarsnaden wordt zodanig gekozen dat ons volledige waterafvloeiing verzekerd kan zijn. Zodra een helling meer dan 20% bedraagt moeten een schikkingen wegens dit bevestigen over een dakdichting uitgevoerd geraken overeenkomstig een technische goedkeuring ATG. Met de dakranden worden de hoeken tussen het strekkende deel en de opkant, behoudens detailtekeningen, afgeschuind onder een hoek over 45, betreffende schuin uitgesneden isolatiestroken afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven PM Meestal Na uitvoering met een dakafdichting geraken de daken, ter beproeving aangaande de waterdichtheid onder water gezet tijdens ten minste 48 uur, overeenkomstig een bepalingen met TV afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten PM Doorgaans Een aannemer blijft tijdens een tijd van 10 jaar na een voorlopige oplevering, aansprakelijk wegens een volledige waterdichtheid van de uitgevoerde dakafdichting. Bijkomend zal een aannemer voor de voorlopige oplevering een door een fabrikant opgemaakt attest leveren, houdende ons 10-jarige fabriekswaarborg op gebreken m.b.t. de geleverde materialen (zonder voorbehoud op materialen en arbeidsloon wanneer zichzelf dientengevolge ons vervanging betreffende de dakbedekking zou opdringen). Dienaangaande dienen alle richtlijnen betreffende een producent over een dakdichtingsmaterialen (overeenkomstig technische goedkeuring ATG) nauwgezet te geraken nageleefd, onverminderd gebeurlijke tegenstrijdige bepalingen vermeld in dit apart bestek bitumineuze dakafdichting - SBS bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd (T) FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: netto horizontaal geprojecteerde dakoppervlakte.

AANNEMINGSMODALITEITEN De aannemer is verondersteld over al die technische en handige vaardigheden te bezitten teneinde een beschreven werken uit te voeren. Vanwege werken in onderaanneming dient de hoofdaannemer zich te focussen tot installateurs goedgekeurd in een geëigende ondercategorieën D16 of D17 of D18, de klasse dient in overeenstemming te zijn met dit overeenkomend bedrag over een onderaanneming. OPMETING & DIMENSIONERING Een inschrijver zal zelf al die opmetingen en berekeningen nazien. Afwijkingen t.o.v. dit bestek en de plannen horen te gemeld geraken bij de inschrijving, zo niet is verondersteld het eventuele afwijkingen zijn inbegrepen in de prijsopgave. Een aannemer controleert alle berekeningen en vult die desgevallend met in functie betreffende de kenmerken aangaande gebruikte materialen, toestellen en/of systemen. Aanduidingen op plannen en hydraulische schema s : daar is rekening gehouden betreffende ons tolerantie betreffende circa 3 m op de aanduidingen toebehoren stookinstallaties - ALGEMEEN veiligheidskleppen FH st Membraanveiligheidsventiel, einddruk 3 bar, te posten op de veiligheidsaansluiting van iedere warmteopwekker condenswaterafvoer FH sog Dit betreft het leveren, plaatsen en verbinden met de nodige afvoeren in PE, trechters, sifons, enz. vanwege het afvoeren aangaande het condensaatwater afkomstig betreffende een warmteopwekker. Portiersgebouw containerpark Boom 199

De warmtepomp werkt voor buitentemperaturen tussen -15 C en +35 C. Dit gebruikte koelmiddel is R410A en voldoet aan een huidige regelgeving. De installatie dien de huidige wetgeving inzake koelvloeistofsystemen naleven. Een buitenunit die op dit dak gemonteerd is is uitgerust betreffende een warmtewisselaar bestaand uit koper met opgeperste aluminiumlamellen. De buitenunit dien ons nominaal warmtevermogen hebben met minimaal 4,86 kw voor -7 C. Bovendien is een buitenunit voorzien aangaande ons hermetische rotatieve compressor met inverter-technologieen met ons lage opstartstroom, ons vermogensregelaar van het type inverter met frequentievariatie in stappen aangaande 2 Hz/sec, een geheel van temperatuur- en drukbeveiligingen vanwege de interne temperatuur en druk, axiale hoog rendementsventilatoren met inverter-technologie, ons geoptimaliseerd ontdooiingsysteem, ons volkomen over elektronische printplaten die wensen wegens de visualisering betreffende een werkingsparameters. COMPRESSOR De compressor kan zijn van het type hermetische twin rotary inverter. De smering gebeurt via een (interne) oliepomp waarbij een temperatuurregeling en dit temperatuurbehoud worden geregeld door ons systeem het is geïntegreerd in de compressorbehuizing.een motor koelt af door de aangezogen gassen en wordt beschermd via temperatuursensoren en ons overspanningsbeveiligingsrelais. Portiersgebouw containerpark Boom 214

MEETCHAR Naast elke artikeltitel staat ons meetchar die aangeeft die meeteenheid en aard betreffende overeenkomst van inzet is vanwege dat artikel. Ingeval ons tegenstrijdigheid tussen de meetchar en een paragraaf Meting zou voorkomen in dit bestek heeft de tekst bij de paragraaf Meting voorrang op de meetchar. NORMEN De aannemer is behalve aan al die in dit bestek vermelde normen onverminderd onderworpen met de bepalingen betreffende een geldende normen NBN, technische voorschriften betreffende een STS en, TV s (WTCB) en PTV s (Probeton) zoals die 3 maanden wegens de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd. VERANTWOORDELIJKHEID Dit bestek vraagt in meerdere artikels teneinde documenten ter goedkeuring wegens te leggen met de ontwerper en/ofwel dit Bestuur. Een goedkeuring via ontwerper en/ofwel Bestuur ontslaat een aannemer en leden met dit ontwerpteam echter niet van hun volledige verantwoordelijkheid aannemingsmodaliteiten voorafgaand plaatsbezoek PM Via dit feit dat hij zijn prijsopgave indient, erkent een inschrijver dat hij ter plaatse kan zijn geweest en zich op een hoogte heeft gesteld betreffende de bestaande situatie betreffende de bouwplaats, de ligging, een omgeving en een toegangswegen. Hierdoor is een inschrijver geacht zich perfect rekenschap te hebben bepaald betreffende een proportie over de aanneming en de moeilijkheidsgraad over een uit te voeren werken, m.b.t. een handige coördinatie aangaande de werken een inrichting met een bouwplaats Portiersgebouw containerpark Boom 49

Please contact the server administrator at webmaster@tackerplaza.nl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

165 Een tegellijm draagt een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. Een tegels worden geplaatst in ons dunbed volgens TV via middel met een enkele verlijming op een voorziene ondergrond(-en) aangaande pleisterwerk in overeenstemming met hoofdstuk 50 Een lijmkamvertanding moet dusdanig gekozen geraken het het contactoppervlak minimum 65% bedraagt aangaande dit tegeloppervlak. Stelpatroon: symmetrisch (waarbij het behandeling met smalle repen van minder vervolgens een halve tegel is vermeden) geplaatst betreffende doorlopende voegen Voegbreedte: gelijkmatige effen voegen met twee mm breed, waarbij een voegbreedte nimmer kleiner is dan het dubbel betreffende een toleranties op een tegelafmetingen. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen via ontwerper ingeval ook niet betreffende inzet) Vanwege dit betegelen is een drager over de volledige oppervlakte uitbekleed met een barstoverbruggende afdichtingsmat bestaande uit zacht PE en aan beide zijden voorzien aangaande een vliesweefsel voor een goede verankering in de tegellijm en waarna een tegelbekleding regelrecht mag aangebracht worden.

252 andersluidende bepalingen in dit bijzonder bestek (aanpasbaar construeren) worden ze aangebracht betreffende de as op 115 cm boven een vloerafwerking en op circa 10 cm betreffende de deurlijsten schakelaars - enkelpolig a schakelaars enkelpolig - inbouw FH st De enkelpolige schakelaar onderbreekt slechts één fasegeleider. Kleur onmiddellijk met een stopcontacten. Montuur passend vanwege inbouw in kabelgoten ofwel inbouw in de wand. Toepassing Overeenkomstig plannen en meetstaat bijzondere toebehoren - algemeen sporten / aanwezigheidsdetectoren - doorgaans Een passende regio en het aantal met deze bewegingsdetectoren is te peilen bij uitvoering via de huidige aannemer, buiten recht op een meerprijs. Ze dienen op ons zodanige manier ingeplant dat een werking met de te bedienen verlichting bekomen is. De types en ons voorstel betreffende uitvoering fungeert vooraleer tot bestelling over te kunnen voorgelegd te worden aan een leidinggevende ingenieur. Bij toepassen over (compacte) fluorescentielampen aangesloten op een bewegingsdetector fungeert de ingestelde tijd waarna de verlichting uitschakelt dusdanig ingesteld te worden dat de gewone levensduur van die lampen behouden blijft.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15